Vrátenie tovaru

Úvod OBCHODNÉ PODMIENKYVrátenie tovaru

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.  

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Mgr. Kristína Tkáčová, Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie, info@svadbickovo.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na našej stránke. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie o 23:59 posledný deň 14 dňovej lehoty. Príklad: Tovar Vám bol doručený 1.  februára. Lehota na vrátenie tovaru uplynie 14. februára o 23:59.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ako oznámenie o odstúpení od zmluvy je akceptovaný aj e-mail. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Kontaktné údaje pre účely vrátenia tovaru:

Mgr. Kristína Tkáčová

Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie

Tel. č. : 0904 623 923

e-mail: info@svadbickovo.sk

 

3. Možnosti vrátenia tovaru:

Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

-          kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

-          ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  2. tovar nesmie byť použitý
  3. tovar musí byť nepoškodený
  4. tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  5. zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra s vyznačeným číslom účtu na vrátenie peňazí

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

Tovar, ktorý je vyrobený na objednávku podľa požiadaviek zákazníka, nie je možné vrátiť. 

 

 

 

 Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu:

 

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ikona pdf

 

 

Copyright 2016 - 2020 © svadbickovo.sk